Duyuru

İHALE İLANI

Posted on 03 Kas 2016

Mülkiyeti Belediyemize ait Aktekke Mahallesi 559 ada 6 nolu parsel; Belediye Meclisinin 01/06/2015 tarih ve 93 sayılı kararı gereği  Belediye    Encümeninin  25/07/2016 tarih ve 374 sayılı kararınca ve M.Akif Ersoy Mahallesi 2576 ada 3 parsel; Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 206 sayılı kararı gereği Belediye Encümenin 22.08.2016 tarih ve 404 sayılı kararınca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacak olup, Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile Saraçlar Mahallesi Havuzlu Park Tesisleri ve Mazlumcuoğlu  Konağı  Belediye Encümenin; 03.10.2016 tarih ve 469-470 sayılı kararı ile ve Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 51 nolu yazıhane  Belediye Encümenin 30.09.2016 tarih ve 451 sayılı kararları gereği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  gereğince açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1-İhale 14.11.2016 Pazartesi Günü Saat 15.00-16.00 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz Konusu işyerlerinin aylık muhammen satış/kira bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (45 günlük+ teyit yazılı ) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

 

İŞYERİ ÜNVANI/                                                   SATIŞ/KİRA

SIRA MAHALLESİ ADA:    PARSEL : YÜZÖLÇÜMÜ (m²): MUHAMMEN BEDELİ : GEÇİCİ TEMİNAT :
1-       M.Akif Ersoy 2576          3 730,00 m² 292,000,00 TL 8.760,00 TL(Konut Alanı A5)
2-      Aktekke 559          6 290,13 m² 72.532,50 TL 2.176,00 TL (Konut Alanı A3)
3-      Kuzeykent Terminal  51 nolu yazıhane 1.050,00 TL (Aylık) 378,00 TL
4-      Cebrail Mazlumcuoğlu Konağı 500,00 TL (Aylık) 180,00 TL
5-      Saraçlar Havuzlu Park Tesisleri 5.400,00 TL (Aylık) 1.944,00 TL

 

3-  A)İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

  1. a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, veya “Pasaport”,
  2. b) Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair İkametgah belgesi
  3. c) Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

           B)Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;

  1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
  2. b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. c) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.
  4. d) Belediye ye borcu bulunmadığına dair belge.

4- İhale İle ilgili şartname 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dökümanı Görüntüle