Duyuru

İhale İlanı

Posted on 24 Şub 2017

İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzeykent Mahallesi 1120 ada 2, 3 ve 7 nolu parseller Konut Alanı E=2,00 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile, Belediye Encümeninin 06.02.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile satışı yapılacak ve Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile,  Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 79 nolu Büyük Büro Belediye Encümeninin 06.02.2017 tarih ve 100 sayılı, Kuzeykent Mahallesi Ekrem Esen Parkı içinde bunan Yörük Çadırı Belediye Encümenin 06.02.2017 tarih ve 101 sayılı ve  Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 102 nolu  Büro Belediye Encümenin  06.02.2017 tarih ve 72 sayılı  kararları gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  gereğince açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1-İhale 06.03.2017 Pazartesi Günü Saat 15.00-16:00 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz Konusu işyerlerinin aylık muhammen kira ve satış bedelleri ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenlerin %3 tutarındaki geçici teminatı ihale günü 12:30’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (45 günlük ) ihale saatinde ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.

MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT KULLANIM AMACI
1-Kuzeykent 1120 2 2.000,00 m² 900.000,00 TL (Satış) 27.000,00 TL

 KONUT ALANI  E=2,00

2-Kuzeykent 1120 3 2.000,00 m² 900.000,00 TL (Satış) 27.000,00 TL

 KONUT ALANI  E=2,00

3-Kuzeykent 1120 7 2.000,00 m² 900.000,00 TL (Satış) 27.000,00 TL

 KONUT ALANI  E=2,00

4-Kuzeykent 742 70 *** 450,00 TL (Aylık Kira) 162,00 TL 102  NOLU BÜYÜK BÜRO
5-Kuzeykent 742 70 *** 530,00 TL (Aylık Kira) 191,00 TL 79 NOLU BÜRO
6-Kuzeykent 1441 2 Ekrem Esen Parkı 150,00 TL (Aylık Kira) 54,00 TL YÖRÜK ÇADIRI

 

3-  A)İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

  1. a) Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, veya “Pasaport”,
  2. b) Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Onaylı)
  3. c) Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

 

          B)Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;

  1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
  2. b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde  tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.
  4. D) Belediye ye borcu bulunmadığına dair belge.

 

4- İhale İle ilgili şartname 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dökümanı İndir