Duyuru

İHALE İLANI

Posted on 16 Ara 2016

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez M.Akif Ersoy Mahallesi 2465 ada 1 ve 3 nolu parsel;  Belediye Meclisinin 16.11.2011 tarih ve  84 sayılı,  Belediye Encümeninin 12.12.2016 tarih ve 767 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

1-İhale 26.12.2016 Pazartesi Günü Saat 15.00-15.30 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz Konusu parselin satış bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (12 (oniki) aylık+ teyit yazılı ) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

 

    MAHALLESİ       ADA:    PARSEL :    YÜZÖLÇÜMÜ (m²):  MUHAMMEN BEDELİ :     GEÇİCİ TEMİNAT :    KULLANIM AMACI :                                                                                                                                     

 

1-M.Akif Ersoy       2465          3                     579,00 m²                      231.600,00 TL                       6.948,00 TL                 KONUT ALANI   E=1,50

2-M.Akif Ersoy       2465          1                  1.273,00 m²                      509.200,00 TL                     15.276,00 TL                 KONUT ALANI   E=1,50

 

3- A)İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

  1. a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, veya “Pasaport”,
  2. b) Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair İkametgah belgesi
  3. c) Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

          B)Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;

  1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
  2. b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.
  4. D) Belediye ye borcu bulunmadığına dair belge

4- İhale İle ilgili şartname 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

 

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI