haberler

‘Gele­ceğin sağlam temel­lerini inşa ediyoruz’

Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi, 20152016 eğitim öğre­tim yılında 32 öğren­cisi ile eğitim faaliyet­lerini sürdürüyor.

36 yaş gurubu öğren­cilere tam gün eğitim veren Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi, alanında uzman öğret­men­leri ile öğren­ci­lerin yük­sek stan­dart­larda eğitim almalarını sağlıyor. 3 yaş, 45 yaş ve 6 yaş grubu olmak üzere, üç sınıfta eğitim öğre­tim faaliyet­ler­ine devam eden Çocuk Bakımevi ile ilgili olarak bil­gilendirmel­erde bulu­nan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çocuk­ların özel­likle bu yaş guru­plarında aldık­ları eğitimin çok büyük önem arz ettiğini belirtti. Babaş; “Her zaman ifade ettiğim gibi; bizim gele­cek nesillere bıraka­cağımız en büyük mirasımız, çocuk­larımızdır. Çocuk­larımızı, geçmişle bağları çok kuvvetli ama yüzü daima istik­bale dönük bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bizler sadece bugünü değil, yüz yıl son­rasını da düşünerek insan yetiştirme gayreti içerisindeyiz ve yüz yıl son­rasının sağlam temel­lerini burada atıy­oruz. Bu bağlamda bakımevimizde eğitim alan öğren­ci­ler­im­izi, alanında uzman öğret­men­ler­imiz ve eğitim­ci­ler­im­ize emanet ettik. Çocuk­larımız burada müzik­ten İngilizce ’ye, jim­nas­tik der­s­lerinden yaratıcı drama ve satranç der­s­ler­ine kadar çeşitli alan­larda eğitim görüy­or­lar” diye konuştu.

ÇOCUK­LARIM­IZIN, TOPLUMA FAY­DALI BİREYLER OLMALARI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

Üç okul öncesi öğret­meni ve dört branş öğret­meni olmak üzere, yedi eğitim­cisi ile bir­likte eğitim-​öğretim hay­atına devam eden Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi hakkında açık­la­malarını sürdüren Babaş; “Burada çocuk­larımıza ver­ilen eğitim­ler, sadece teorik uygu­la­malarla sınırlı kalmıyor. Çocuk­larımızın aldık­ları eğitimin daha kalıcı ola­bilmesi adına, onlarla pratiğe dökülmüş uygu­la­malar da gerçek­leştir­iliyor. Özel­likle oyun çağında olan bu yaşlar­daki çocuk­ların, hem uygu­la­malarla hem de eğlenerek öğren­meleri zihin­lerinde daha fazla yer ediyor” dedi. Çocuk­ların sosyal sorum­lu­luk bil­inci ile yetişmelerinin de çok mühim olduğunu belirten Babaş, bu kap­samda çalış­malara yer ver­il­erek, öğren­ci­lerin her anlamda topluma fay­dalı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf ettik­lerini dile getirdi. Ayrıca Babaş, bakımevinde çocuk­ların beslenme alışkan­larına da dikkat edildiğini anlatarak, yemek pro­gram­larının da uzman diyetisyen­ler tarafın­dan hazır­landığına dikkat çekti.

DRAMA DER­S­LERİ, ÇOCUK­LARIN ÖZGÜVEN DUYGU­LAR­INI GELİŞTİRİYOR

Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevinde, çocuk­ların aldığını önemli der­sler­den bir tanesi, yaratıcı drama der­s­leri olarak ön plana çıkıyor. Çocuk­ların gelişimi açısın­dan farklı bir yeri bulu­nan yaratıcı drama der­s­leri ile çocuk­ların yaratıcılık­larını harekete geçirmek, kendi­lerini ifade ede­bilmelerini sağla­mak ve yetenek­lerinin farkında ola­bilmelerini sağla­mak amaçlanıyor. Ayrıca bu der­sler, öğren­ci­lerin iletişim ve dil becer­i­lerinin gelişimi açısın­dan da büyük katkılar sağlıyor. Öğren­ci­lerin toplum­sal­laşma ve kişisel gelişimine de poz­i­tif katkıları olan drama der­s­leri, çocuk­ların özgüven duy­gusu kazan­malarına yardımcı olurken, bu ders kap­samında, bili­nen hikayel­er­den yola çıkılarak öğren­ciler tarafın­dan can­landır­malar yapılıyor. Hay­at­larının bu evrelerinde oyunu odak nok­tasına alan çocuk­lar için drama der­s­leri daha da ver­imli bir hale geliyor.

ÇOCUK­LARIN DİKKAT BECER­İ­LERİ SATRANÇ DER­S­LERİ İLE GELİŞİYOR

Zihin­sel gelişim açısın­dan büyük katkıları olan satranç der­s­leri de Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevinde eğitim alan öğren­ci­lerin müfre­datında yer alıyor. Özel­likle 36 yaş grubun­daki öğren­ci­lerin algılarının daha açık olduğu göz önünde bulun­durul­duğunda, satranç eğiti­minin önemi bir kat daha artıyor. Çocuk­lar, burada satrancı öğrenirken hem dikkat becer­i­leri hem de zihin fonksiy­on­ları gelişiyor. Bu ders kap­samında, çocuk­lara satrancı öğrete­bilmek için der­sler bir hikâye ile başla­yarak çocuk­ların merak duygu­ları harekete geçir­iliyor. Böyle­likle zor bir oyun olan satranç öğre­timi, hem eğlenceli hem de kalıcı bir hal alıyor.

ÇOCUK­LAR BİL­GİSA­YAR DER­S­LERİ İLE TEKNOLOJİ ÇAĞINA UYUM SAĞLIYOR

Teknolo­jinin hızlı bir gelişim gös­ter­diği çağımızda, bil­gisa­yar der­s­leri de çocuk­ların gelişimi açısın­dan büyük rol oynuyor. Öğren­ci­lerin her alanda donanımlı birer birey olmaları adına eğitim faaliyet­lerini yer­ine getiren bakımevi, bu amaçla bil­gisa­yar der­s­ler­ine de yer veriyor. Bil­gisa­yar der­s­leri kap­samında; 3 yaş gru­plarında önce­likle el par­mak koor­di­nasy­onunu sağla­mak amacıyla Mouse’un kavran­ması, hareket ettir­ilmesi ve tuşlara basıl­ması gibi işlevler öğretilirken, üst yaş gru­plarında ise bu çalış­malara ek olarak bil­gisa­yarın açılıp kapan­ması gibi temel işlem­ler öğretiliyor.

HER ALANDA DONAN­IMLI BİREYLER: MÜZİK, EL SANAT­LARI VE İNGİLİZCE DERSLERİ

Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi, öğren­ci­lerinin her alanda donanımlı bireyler olmaları için çalış­malarını sürdürüyor. Bu sebe­ple de çocuk­ların zihin­sel ve fizik­sel gelişim­ler­ine katkı sağlay­a­cak ve sosyal sorum­lu­luk bil­incine sahip fertler olarak yetişmeler­ine poz­i­tif anlamda katkı yapacak şek­ilde eğitim­ler­ine devam ediyor. Çocuğun dil gelişimi, hareket yönü, ritim ve kulak duyusu­nun gelişimine katkı sağlay­a­cak müzik der­s­leri; el becer­i­leri ve yaratıcılık­larını geliştire­cek el sanat­ları der­s­leri de bu hede­fler doğrul­tusunda müfre­datta yer alıyor. Ayrıca, yabancı dil eğiti­minin de çocuk­ların gele­cek plan­la­masında önemli olduğunu bilen bakımevi; İngilizce der­s­leri ile çocuk­ların, dil eğitim­lerini sağlam temellere oturt­masını amaç ediniyor.

Yazar