haberler

Babaş, Platin Dergisi’ne konuştu

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İş ve Ekonomi Der­gisi Platin’in Kasım sayısına özel açık­la­malarda bulundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Platin Der­gisi şehirler ekinde Kastamonu’ya yöne­lik olarak yürüt­tük­leri çalış­maları anlattı. ‘Ilgaz Dağı’nın ötesin­deki vilayet Kas­ta­monu, yeni yapılan haval­i­manı ve tünellerle tur­izm merkezine dönüşüyor’ teması altında okurları ile buluşan Platin Kas­ta­monu Dergisi’nde Babaş, sosyal belediye­ci­lik çalış­maları hakkında detaylı açık­la­malarda bulundu. Hay­ata geçirdiği pro­jeler ile sosyal belediye­ci­lik anlayışını kente kazandırdık­larını ifade eden Babaş, kente tar­ihi dokusunu geri kazandır­mak için milyon liralık pro­jeler gerçek­leştirdik­lerini söyledi. Yaşlı bakım hizmet­lerinden, sosyal yardım mar­ket vak­fına kadar birçok konuda Platin’e özel değer­lendirmel­erde bulu­nan Babaş, Kastamonu’da hay­ata geçir­ilen imar pro­jelerinden de bah­setti. Babaş, sosyal belediye­ci­lik faaliyet­lerinin yanı sıra, çok önemli ve şehrin kim­liğine artı değer kat­a­cak imar pro­jelerinin titi­z­likle yürütüldüğünü ifade etti. Bu kap­samda Babaş; Nas­rul­lah Pro­jesi, Kas­aplar Hali Pro­jesi, Bakır­cılar Çarşısı, Seyran­gah, Saat Kulesi Pro­jeleri ile tar­ihi kon­aklara sahip çık­mak adına uygu­la­maya geçirdik­leri çalış­malar hakkında önemli değer­lendirmel­erde bulundu.

Yazar