haberler

Diyanet İşleri, toplumu­muz en has­sas kurumlarından’ biridir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan­lığının Kastamonu’da düzen­lediği ‘Tecvit Çalıştayı’nın açılış pro­gramına katıl­mak üzere Kastamonu’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti. Ziyaretinden ötürü Görmez’e teşekkür eden Babaş, yap­tığı selam­lama konuş­masında; “Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez’i evliyalar şehri Kas­ta­mon­u­muzda ağır­la­mak bizi son derece mem­nun etmiştir. Ziyareti dolayısıyla ken­di­sine ayrıca teşekkür etmek istiy­o­rum. Diyanet İşleri toplumu­muz en önemli ve has­sas kurum­ların­dan birisi. Sayın Başkanımız da bu has­sas ve değerli kuru­mun başında görevini en iyi şek­ilde icra etmek­te­dir. Ben Yüce Allah’ın, Sayın Görmez’e bu görevinde her zaman yardımcı olmasını temenni ediy­o­rum” dedi. Gerçek­leştir­ilen bu ziyaretin ardın­dan Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kas­ta­monu Valil­iği, Belediye Başkan­lığı ve Diyanet İşleri Başkan­lığının katkıları ile düzen­le­nen, ‘Kuran’ı Kerim Tilavetinde Yapılan Yaygın Hata­lar ve Ekoller Arası İhti­laflar’ başlıklı Tecvit Çalıştayı’na katıl­mak üzere Kuzeykent Belediye Nikah ve Kon­fer­ans Salonu’na hareket ettiler.

HER İŞİNİZ GÜLE GÜLE OLSUN

Tecvit Çalış­tayı açılış pro­gramında bir konuşma yapan Babaş; “Kas­ta­monu; Osmanlı’ya san­cak­lık yap­mış, tar­i­hiyle, kültürüyle, geçmişiyle ve maneviy­atıyla çok önemli şehirler­den bir tanesi olmuş­tur. İsfendi­yar Beyliği, Çobanoğlu Beyliği, Can­daroğlu Beyliği gibi bey­lik­lerle, Anadolu’da hüküm sür­müştür. Biz de sahip olduğu­muz bu tar­ihi mirası yaşat­mak, geliştirmek, gele­cek nesillere aktar­mak için elim­iz­den gelen gayreti gös­teriy­oruz. Bunun için de her ortamda, her vesile de çalış­malarımızı sürdürüy­oruz. Biz, Kas­ta­monu için her zaman ‘Evliyalar Diyarı’, ‘Şehitler Beldesi’ diy­oruz. Gerçek­ten Kas­ta­monu olarak bu sıfat­larla anıl­manın haklı guru­runu yaşıy­oruz. Bu çalış­tay da bizim çalış­malarımıza şevk ve destek olmuş­tur. Emeği geçen herkese teşekkür ediy­o­rum. Pir­imiz Şeyh Şaban-​ı Veli Hazretleri’nin de söylediği gibi; ‘gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle’ olsun” diye konuştu.

NİCE KAV­İM­LER BU KİTA­PLA YÜCELMİŞTİR

Çalış­tayda açık­la­malarda bulu­nan Görmez ise; “Bu öyle bir kitap ki, nice kav­im­ler bu kita­pla yücelmiştir, nice kav­im­ler de bu kita­pla alçalmıştır. Bütün kav­im­ler, bu kitaba saygı göster­mediği zaman, onda var olan adaleti, mer­hameti terk ettiği zaman yücelme yol­larını kaybeder. Mil­let olarak bu toprak­ları vatan kıldığımız­dan beri bu kita­pla yüc­ele­ceğimizi gördük. Mil­letimizin her fer­dinin Kuran’a gös­ter­diği hizmet, onu yaşa­mak için tarih boyunca mil­let olarak gös­ter­diğimiz gayret her türlü takdirin fevkindedir. Mil­letimiz Kur’an ile yücelmiş, yük­selmiş ve hayat bul­muş­tur. Bugün burada Kur’an ehlinin Kastamonu’da bir araya gelişi, tarih boyunca yap­tığımız çalış­maların devamı ola­cak­tır inşal­lah” diye konuştu.

 

Yazar